การรับประกันสินค้า การเปลี่ยน หรือคืนสินค้า การจัดส่งสินค้า และการยกเลิกคำสั่งซื้อ

ท่านจะติดต่อเราได้อย่างไร

ท่านจะติดต่อเราได้อย่างไร

คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ TN PART SUPPLY ผ่านช่องทางต่อไปนี้
อีเมล์ : mytnpart@gmail.com
โทร : 061-996-1995 (วันจันทร์ – ศุกร์ 8:30 – 18:00 และวันเสาร์ – อาทิตย์ 9:00 – 17:00)

กรุณาระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคุณได้เร็วยิ่งขึ้นชื่อผู้ใช้ของคุณใน เว็บไซต์ของเรา

หมายเลขคำสั่งซื้อ (หากมี)

การรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

กรณีที่ท่านชำระค่าสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ ตกลงรับประกันงานติดตั้งเป็นเวลา 1 ปี เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้ให้บริการติดตั้งสินค้าได้ทำการติดตั้งสินค้าเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ หากท่านทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง หรือต่อเติมสินค้าหลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ถือว่าระยะเวลารับประกันสิ้นสุดลงทันที

ระยะเวลาในการรับประกันสินค้า

กรณีสินค้า มิได้มีระบุระยะเวลารับประกัน สินค้านั้น จะมีการรับประกันจากทางผู้ผลิต เป็นเวลา 1ปี นับตั้งแต่วันที่สินค้าถูกส่งมอบสมบูรณ์

กรณีสินค้า ระบุระยะเวลาในการรับประกัน การรับประกันสินค้าจะเริ่มตั้งแต่วันที่สินค้าถูกส่งมอบสมบูรณ์ จนถึงระยะเวลาที่ระบุเอาไว้

การเปลี่ยน หรือคืนสินค้า

ระยะเวลาในการแจ้ง

เมื่อคุณซื้อสินค้ากับ เราคุณสามารถขอคืนสินค้าได้ตามเงื่อนไขในการคืนสินค้าที่กำหนดไว้ ภายในระยะเวลา 7 วันหลังได้รับสินค้า โดยอ้างอิงจากสถานการณ์จัดส่งจากผู้ให้บริการขนส่ง หากเกินระยะเวลาดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคำร้องคืนสินค้าในทุกกรณี ทั้งนี้ผู้ซื้อสามารถติดต่อเพื่อสอบถามเงื่อนไขการคืนสินค้าภายหลัง 7 วันได้กับทีมงานได้เพื่อส่งเรื่องเพื่อพิจารณาต่อไป

เงื่อนไขในการคืนสินค้า

คุณสามารถแจ้งคืนสินค้าได้ภายใน 7 วันหลังได้รับสินค้า ตามเงื่อนไขต่อไปนี้

1.สินค้าชำรุด / แตกหัก / เสียหาย
2.จัดส่งสินค้าผิด เช่น ขนาด หรือ สีของสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ เป็นต้น
3.สินค้าที่ได้รับมีลักษณะไม่ตรงกับสเปกที่กำหนด
4.ต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้ติดตั้ง หรือไม่ได้ผ่านการใช้งาน

การคืนสินค้า

ผู้ซื้อจะต้องส่งสินค้าคืนบริษัทฯ ไม่เกิน 7 วันทําการนับจากวันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาจาก หากเกินกว่า 7 วันทําการไปแล้ว ทางบริษัทฯสามารถพิจารณายกเลิกคําร้องขอคืนสินค้าได้

สินค้าที่ทำการส่งคืน จะต้องอยู่ในสภาพที่ผู้ซื้อได้รับขณะจัดส่ง รวมถึงผู้ซื้อต้องส่งคืนอุปกรณ์เสริม ของแถม และเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเช่น คู่มือ, ใบรับประกัน หรือ ใบกำกับภาษีด้วย

ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมสินค้าให้อยู่ในหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ที่พร้อมจัดส่งตามมาตรฐานของ ผู้ให้บริการขนส่ง เพื่อความปลอดภัยของสินค้าในระหว่างการจัดส่ง และผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้าระหว่างการจัดส่ง **(เพื่อเป็นหลักฐานผู้ซื้อจะต้องถ่ายภาพสินค้าก่อนการหีบห่อ และหลังหีบหอ)**

ทั้งนี้เงื่อนไขความรับผิดชอบค่าส่งสินค้าคืนหรือเปลี่ยนสินค้า อาจแตกต่างไปในแต่ละสินค้า ควรตกลงให้ชัดเจนก่อนดําเนินการ

การจัดส่งสินค้า

การดำเนินการ

การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการจัดส่งตามลำดับหมายเลขคำสั่งซื้อ สินค้าหลายชิ้นที่มีหมายเลขคำสั่งซื้อเดียวกัน อาจถูกจัดส่งแยกกัน ขึ้นกับประเภทสินค้าและดุลยพินิจของบริษัท

ระยเวลา

พื้นที่จัดส่ง เวลา และราคาค่าจัดส่ง เป็นไปตามที่บริษัท กำหนด (กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล 1-3 วันทำการ สำหรับต่างจังหวัดขึ้นอยู่กับระยะทาง)

การเลือกวิธีจัดส่ง

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกวิธีการจัดส่งสินค้าที่เหมาะสมกับรูปแบบ ขนาด น้ำหนัก หรือลักษณะเฉพาะของสินค้าแต่ละประเภทให้กับคุณ ทางเราจะพิจารณาสินค้าดังกล่าวเพื่อที่จะสามารถจัดส่งได้ตาม 3ขนาด ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง และขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ หรือ การจัดส่งแบบนัดวันรับสินค้า(**จะต้องรับสินค้าภายใน 7วัน**) เพราะสินค้าบางประเภทอาจเหมาะกับรูปแบบการจัดส่งเพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเท่านั้น ซึ่งในกรณีดังกล่าวเราแจ้ง การจัดส่งที่เหมาะสมมากที่สุดเพียงรูปแบบเดียว

** หมายเหตุ ผู้ให้บริการขนส่งจะโทรแจ้ง ณ วันที่จะเข้าไปทำการจัดส่ง หากผู้รับไม่สะดวกในวันดังกล่าว ผู้รับสามารถปฏิเสธการรับสินค้า และสามารถขอเลื่อนวันรับสินค้าใหม่ได้ ไม่เกิน 3 วัน นับจากวันที่ผู้ให้บริการขนส่งโทรแจ้ง ครั้งแรก และไม่เกิน 3 ครั้ง

การยกเลิกคำสั่งซื้อ

กรณีที่ 1

หากสถานะสินค้า รอการชำระเงิน หรือรอยืนยันการชำระเงิน และยังไม่มีการชำระเงินเข้ามาทางบริษัทฯ จะยังไม่มีค่าปรับใดๆ เกิดขั้น และจะทำการคืนเงินค่าสินค้า ค่าจัดส่ง และค่าบริการอื่นๆ (ถ้ามี) เต็มจำนวนตามที่จ่ายจริง

กรณีที่ 2

หากสถานะสินค้า กำลังเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่ง หรือส่งของแล้ว และทางบริษัทฯ มีการจ้างงานเรียบร้อยแล้ว ผู้ซื้อจะไม่ได้รับคืนค่าขนส่งที่เกิดขึ้นจากคำสั่งซื้อ และผู้ซื้อสามารถปฏิเสธการรับสินค้าจากผู้ขนส่งได้ทันที ในกรณีไม่ได้ปฏิเสธการรับสินค้าจากผู้ขนส่ง และมีการรับสินค้าโดยผู้ซื้อเอง หรือบุคคลอื่นๆไม่ใช่ผู้ซื้อเองก็ตาม ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าส่งสินค้าและค่าปรับคิดตามมูลค่าของสินค้า 10-30% และสงวนสิทธิ์สำหรับสินค้าที่เป็นสินค้าโปรโมชั่น

กรณีที่ 3 ยกเลิก และมีการใช้คูปอง

คำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิก จะได้รับเงินคืนตามมูลค่าเงินที่ท่านได้ชำระมาเท่านั้น และการยกเลิกสินค้า ไม่สามารถยกเลิกรายการใดรายการหนึ่งได้

เมื่อยกเลิกคำสั่งซื้อแล้วจะได้รับเงินคืน เมื่อใด

หากคุณชำระเงินผ่านอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง และเคาน์เตอร์ชำระเงิน ทีมบริการลูกค้าของ จะแจ้งรายละเอียด รวมถึงขอเอกสารเพื่อใช้สำหรับการดำเนินการคืนเงินให้กับท่าน ดังนี้
– สำเนาบัตรประชาชน (กรณีสั่งซื้อในนามบุคคลธรรมดา)
– สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (กรณีสั่งซื้อในนามนิติบุคคลล)
– สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร
ทั้งนี้ชื่อในสำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือรับรองบริษัท และสำเนาบัญชีธนาคารจะต้องมีชื่อตรงกับชื่อผู้สั่งซื้อเท่านั้น

กรุณาทำการรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ โดยระบุว่า “เพื่อให้ทีม TN PART SUPPLY ใช้สำหรับการคืนเงิน” พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และวันที่กำกับในเอกสารสำเนาทุกฉบับ
เมื่อได้รับเอกสารครบถ้วนจะดำเนินการคืนเงินผ่านบัญชีธนาคารที่คุณแจ้ง ภายในระยะเวลา 8-15 วันทำการ

***หากเป็นบัตรเครดิตผ่านบริการ PayPal ***
ถ้าต้องการส่งการขอคืนเงิน ให้เข้าสู่ระบบบัญชี PayPal ของคุณ คลิกที่ “ขอเงินค่าส่งสินค้าคืน” และส่งแบบฟอร์มควบคู่ไปกับหลักฐานการส่งคืนของคุณภายใน 30 วันหลังจากส่งคืนสินค้า ถ้ามีเอกสารที่ขาดหายไป คุณจะต้องส่งเอกสารดังกล่าวภายใน 14 วันนับจากการส่งคำขอคืนเงินครั้งแรกของคุณ คุณจะได้รับการคืนเงินในบัญชี PayPal ของคุณถ้าข้อเรียกร้องของคุณได้รับการอนุมัติ

*วันทำการ หมายถึง วันจันทร์ – ศุกร์ ไม่รวมวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
**ระยะเวลาในการคืนเงินอาจมากกว่าขึ้นอยู่กับธนาคารเจ้าของบัตร หรือบัญชีของคุณ

แก้ปัญหาข้อพิพาทอย่างไร

ระยะเวลาในการแจ้ง

ผู้ซื้อจะต้องทำการยื่นข้อพิพาทภายใน 5 วันทำการ หากเกินเวลาจะถือว่า ผู้ซื้อยอมรับคำตัดสินของบริษัทฯ และไม่สามารถยื่นขอพิพาทที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อดังกล่าวได้อีก

เอกสาร

ผู้ซื้อต้องส่งเอกสารประกอบการยื่นข้อพิพาทมาที่บริษัทฯ ภายใน 5 วันทำการหลังเปิดข้อพิพาทโดยมีรายละเอียดหลักฐานที่ครบถ้วนตามข้อมูลการยื่นคำร้อง หากไม่ส่งเอกสารมาภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางเราจะขอสงวนสิทธิ์ แจ้งผลการพิจารณาจากข้อมูลที่มี

คำสิ้นสุด

บริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 5 วันทำการ โดยคำตัดสินของ บริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

Scroll to Top